Salgsbetingelser

Generelt 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom kjokkenvasken.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.  Salgsbetingelsene og annen informasjon på kjokkenvasken.no er bare tilgjengelig på norsk.

  • Alt. 1: For å kunne handle med kort/kreditt på kjokkenvasken.no må du ha fyllt 18 år.
  • Alt. 2: Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. 

Dersom du bor på Svalbard kan vi sende varene til deg momsfritt dersom du oppgir i meldingsfeltet på vei til kassen at du bor på Svalbard og at proforma faktura må leveres med, samt at din adresse er registrert på Svalbard. 

Ønsker du å ta med varer ut av landet på utførsel, må du fylle ut utførselsskjema og sende dette til oss. Skjemaet må være stemplet av tolldirektoratet. Stempel får man ved å krysse en bemannet grenseovergang i åpningstiden (vi anbefaler kunden å ta kontakt med tollvesenet før utreise). 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven,personopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l. 

1. Parter 
Selger er: Shafran AS, heretter kalt kjokkenvasken.no, Kallastenveien 49, 1708 Sarpsborg, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: NO 998 562 260, telefon: 40587329, e-post: kundeservice@kjokkenvasken.no og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"." 

2. Bestillings- og avtaleprosess 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). kjokkenvasken.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 

Når kjokkenvasken.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4. 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken 
kjokkenvasken.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utgått. Ved utgåttsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 

4. Priser 
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling. 

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. 

5. Betaling 
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, PayPal eller bank-/kredittkort. Via PayPal kan man betale med VISA, MasterCard eller overføre rett fra konto. 
  

6. Levering og forsinkelse 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. 

kjokkenvasken.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre lagt med PayPal, kan ikke splittes, de må sendes komplette når alle varene har kommet på lager. 

7. Uavhentet postoppkrav 
Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. 

Uavhentet pakker med en verdi under NOK 5000,- ekskl mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 450,- eks. mva 

Uavhentet pakker med en verdi over NOK 5000,- ekskl mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 600,- eks. mva. 

8. Undersøkelse av produktene 
Etter at du har mottatt produktene er du pliktig, så snart du har anledning til det, til å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon) 
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. 

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. kjokkenvasken.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. kjokkenvasken.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. 

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti 
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9. 

11. Angrerett 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). 

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Ifølge §2b gjelder ikke angreretten når den samlede kontraktssummen inkludert frakt- og tilleggskosnader som forbrukeren skal betale er under kr 300. 

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. 

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. 

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. 

Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

12. Personopplysninger 
kjokkenvasken.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. 

I de tilfeller hvor kjokkenvasken.no også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. 

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema. 

13. Salgspant 
kjokkenvasken.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 

14. Tvister 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.